עמותת מידברן


עמותת מידברן הינה עמותה רשומה (ע“ר) בישראל החל משנת 2012. ראה פוסט באתר מידברן לעוד פרטים ופרוטוקולים של אסיפות העמותה.

מטרות העמותה

מטרתה העיקרית של העמותה, כפי שמוצהרת במסמך הקמתה:

יצירת קהילה חברתית א-פוליטית בת קיימא המבוססת על עשרת העקרונות של פרויקט האיש הבוער ומאפשרת לחברים יצירה וביטוי עצמי רדיקלי.

מבנה ארגוני

ניהול פעילות העמותה מתבצע על-ידי הוועד המנהל אשר נבחר מבין חברי העמותה ומונה 5 חברים. חברי הוועד המנהל אינם מקבלים שכר, והם מהווים את המנהיגות המתנדבת של העמותה אשר תפקידה בין היתר ליישם את החלטות האסיפה הכללית, לקבוע את מדיניות העמותה בכפוף להחלטות האסיפה הכללית.

התרשים הזה מתאר את מבנה העמותה.

מחלקות ובעלי תפקידים

FIXME זה לא המבנה הארגוני של מידברן. יש צורך בתיקוף

(המבנה הארגוני עדיין לא נקבע סופית)

קישורים ומקורות מידע

עורכות הערך הזה לדורותיו